อานิสงส์ของการทำบุญ การสวดมนต์และหน้าที่ชาวพุทธ

ขอให้ท่านจงภูมิใจเถิดว่าท่านได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า ๙ มงคล

ดังนี้…

 

  1. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ “รักษาพระพุทธศาสนา” ให้มีความยั่งยืนถาวร
  2. ได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญ “ทานบารมีที่เยี่ยมยอด” คือธรรมทานบารมี
  3. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการ “เผยแพร่หลักธรรม” คำสอนของพระพุทธเจ้า
  4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ “สร้างความเห็นที่ถูกต้อง” (สัมมาทิฏฐิ)
  5. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ “ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน”
  6. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ “เสริมสร้างสันติภาพ และสันติสุขแก่ชาวโลก”
  7. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม” อันดีงาม
  8. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมในการ “เลือกสรรสิ่งดีให้แก่ผู้รับ”
  9. ได้ชื่อว่าเป็นผู้แสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามของ “กัลยาณมิตร”

ท่านที่ได้บำเพ็ญธรรมทานบารมีดังกล่าวมาแล้ว  ย่อมประสบแต่ความสุข

ความเจริญรุ่งเรือง  ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า  และเป็นผู้ปราศจาก

ทุกข์ โศก โรคภัย ทั้งปวง…

 

 

” อักขะรา เอกัง เอกัญจะ พุทธะรูปัง สิยา “

สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: