อานิสงส์ของการทำบุญ การสวดมนต์และหน้าที่ชาวพุทธ

๑. บทนำ หรือบทสวดบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย

บทนี้ นำบทสวดมนต์เกี่ยวกับการบูชาพระรัตนตรัยมาแนะให้สวดกันค่ะ เป็นการ”ไหว้ครู” ก่อนสวดมนต์บทอื่นๆต่อไป

ซึ่งบทสวดมนต์เหล่านี้สามารถคุ้มครองป้องกันใจได้สารพัด ทั้งยังกำจัดสิ่งชั่วร้าย ให้ห่างไกลตัวเราได้ค่ะ

 

บทบูชาพระรัตนตรัย

 

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ.

ข้าพเจ้า ขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้.

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ.

ข้าพเจ้า ขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้.

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ.

ข้าพเจ้า ขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้.

 

บทกราบพระรัตนตรัย

 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส, เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. ( กราบ )

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว,

ธัมมัง นะมัสสามิ.

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. ( กราบ )

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว,

สังฆัง นะมามิ.

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. ( กราบ )

 

บทนมัสการพระรัตนตรัย

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,

อะระหะโต,

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,

สัมมามัมพุทธัสสะ,

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

( 3 จบ )

 

บทไตรสรณคมน์

 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ,

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ,

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ,

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ,

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ,

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ,

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ,

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ,

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ,

 

อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์บูชาพระ
1.การสวดมนต์ทุกวันเป็นมงคลแก่ตัวเอง ( และครอบครัว )
2.เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่ง ( ภาวนามัย )
3.ทำให้จิตใจบังเกิดกุศลโดยง่าย
4.ทำให้ใจสงบสุขุม
5.เหมาะสำหรับการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน
6.เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้
7.สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
8.เพื่อป้องกันภัยพิบัติ
9.เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวง
10.เพื่อให้ทุกข์ต่างๆหมดไป
11.เป็นการขจัดภัยต่างๆ
12.เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยต่างๆ

( ติดตามบทอื่นๆในตอนหน้านะคะ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: